ارتقای ظرفیت ها: آموزش مدیریت برای تعداد 315 تن کارمندان وزارت معادن و پطرولیم

16.05.1397
- دیروز پروژه تقویت حکومتداری خوب سکتور استخراجی افغان همکاری افغان-جرمن و وزارت معادن و پطرولیم تکمیل شدن یک دوره هشت ماهه آموزشی را تجلیل نمودند. بیش از 315 تن کارمندان وزارت معادن و پطرولیم در یک دوره آموزش مدیریت و مهارت های لازم اداری و مدیریتی اشتراک نمودند. هدف از تدویر این فعالیت افزایش موثریت و شفافیت وزارت در عرضه خدمات با کیفیت عالی به شهروندان افغان عنوان شده است.

در مراسم اختتامیه که در مقر وزارت معادن و پطرولیم در کابل دایر گردیده بود، بانو غزان حبیب یار معین مالی و اداری این وزارت در سخنرانی اش گفت: ”برنامه تحصیلی مدیریت یک فرصت بینظری برای وزارت معادن و پطرولیم بود. کارمندانی که درینجا کار میکنند دارای سابقه تخنیکی بوده ولی اکثراً به مهارت های مدیریت ضرورت داشتند. ما فعالیت های مشابه را برای همکاران جدید الشمول خویش در آینده پیشنهاد می نماییم. “

همکاری افغان-جرمن و وزارت معادن و پطرولیم برنامه مشابه آموزش مدیریت را در سال 2015 و 2016 تطبیق نموده بود. بعد از تکمیل شدن موفقانه این فعالیت، وزارت پیشنهاد دوره بعدی را نمود که امروز تکمیل گردید. هر دو فعالیت آموزشی به هدف افزایش ظرفیت های مدیریتی و اداری وزارت معادن و پطرولیم راه اندازی گردیده بود تا بتوانند بطور موثر، کارا و شفاف کار های خویش را به پیش ببرند. اشتراک کننده گان برای یکسال از مزایای برنامه های آینده و حمایت آنلاین برخوردار خواهند بود.

محترم فهیم یوسفی یکتن از اشتراک کننده گان گفت: ” آموزش با نیاز های کارمندان و همکاری نزدیک با وزارت طرح و تدویر یافته بود. محتویات آموزش با کار روزمره ی ما در دفتر تطابق داشت. هر یک از اشتراک کننده با روحیه عالی مشتاق پیشبرد این فعالیت بود تا بتوانند در برنامه های آینده نیز اشتراک کنند. “

برای تدویر این مراسم همکاری افغان-جرمن یک تالار را در داخل وزارت معادن و پطرولیم با وسایل، سهولت ها و تجهیزات تسهیل نموده بود. ازین تالار برای مراسم و برنامه های آینده نیز استفاده بعمل خواهد آمد.

پروگرام توسعه حکومتداری خوب در سکتور استخراجی افغانستان توسط اداره انکشاف بین المللی آلمان (GIZ) به نمایندگی وزارت همکاری های اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تطبیق میگردد. برای رشد کامل ظرفیت سکتور معادن افغان، این پروگرام در نظر دارد تا عواید دولتی را افزایش داده، سرمایه گذاری را رونق بخشیده و با علیه فساد در سکتور مبارزه نماید. این پروژه شرکاء را آموزش میدهد تا از شفافیت فعالیت ها در سکتور معادن و کارکرد مطابق قوانین و ستندرد های بین المللی صحی و محیطی اطمینان حاصل گردد. علاوه از فعالیت های دیگر، این پروژه 21 کورس را در موضوعات پلان گذاری معادن، اقتصاد معادن و سوپروایزری از معادن را برای بیشتر از 310 تن مفتشین معادن و دیگر پرسونل وزارت معادن و پطرولیم و دوایر ولایتی از سال 2013 تا کنون دایر نموده است. در عین حال، این پروگرام 13 بورسیه را برای خانم ها فراهم نموده تا اشتراک زنان درین سکتور را رونق بخشد. این پروگرام ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) را در امر مبارزه با فساد و رشد شفافیت حمایت می نماید.

Twitter icon
Facebook icon