تشویق انرژی تجدیدیابنده: کنفرانس منعقدۀ کابل متشبثان جوان را جذب نموده توجه را به نقش زنان در سکتور انرژی جلب می کند

22.01.1397
کابل، ۲۲ حمل سال ۱۳۹۷ – امروز اتحادیۀ انرژی تجدیدیابندۀ افغانستان کنفرانسی را در کابل به منظور تشویق انرژی تجدیدیابنده و مؤثریت انرژی در میان متشبثان افغانستان برگزار نمود. در حدود ۱۲۰ تن نمایندگان مربوط وزارتهای سکتوری، شرکتهای برق، سکتور خصوصی، اکادمسینها، ابتکار زنان برای انرژی پاینده و ابتکار حمایت تشبث جوانان در آن اشتراک ورزیده بودند. این رویداد به زنان و مردان به گونۀ یکسان پرداخت. ادارۀ همکاری افغان-آلمان از این اقدام پشتیبانی نمود.

محترم محمد گل خُلمی، معین وزارت انرژی و آب افغانستان کنفرانس مذکور را افتتاح نموده چنین اظهار داشت: "من می خواهم از شرکای ما برای این رویداد تشکر کنیم. این یک فرصت عالی برای ترویج سرمایه گذاری و مشارکت زنان در بخش انرژی است". شرکتهای خصوصی پلانهای تجاری خویش را به ۶۰ تن متشبثان اشتراک کننده پیشکش نموده به فرصتها در این سکتور اشاره کرده و پالیسیهای مورد استفاده چون تلافی تغذیۀ درونی انرژی و راهکارهای جوازدهی را توضیح نمودند. آنها به پوتنسیال عظیم تولید انرژی تجدیدی ابندۀ افغانستان ب تأکید یشتر ورزیدند.

شرکت کنندگان کنفرانس همچنان روی چالشها در این سکتور از قبیل مشکلاتی که در سر راه دسترسی به وجوه مالی وجوددارد، مشکل وضع امنیتی، فقدان سهمگیری زنان، و غیره را مورد بحث قراردادند. آنها همچنان با استفاده از فرصت از حکومت در زمینۀ مبارزه با مشکلات فوق الذکر طالب حمایت شدند. یکی از کارآفرینان زن شرکت کننده چنین تبصره نمود: " امروز فرصتی عالی برای یادگیری فرصت ها و مشکلات در این بخش است. من منتظر حمایت از کشورم در استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان یک زن تجاری هستم".

متشبثان اشتراک کننده که ۳۰ تن آنهارا  مرد و ۳۰ تن آنها را زن تشکیل میداد اکنون در ابتکارهای زنان برای انرژی پاینده و حمایت تثبث جوانان سهم می گیرند. هردو ابتکار برنامه های آموزشی را برای جوانان افغانستان بخاطر بهبودبخشیدن مهارتهای رهبری و تشبثی آنها فراهم ساخته آنها را برای آغاز کسب و کار در سکتور انرژی افغانستان آماده می سازند.

بویژه برای زنان، تشبثت داشتن یک فرصت منحصر به فرد است تا وضع اقتصادی و اجتماعی خویش را بهبود بخشند و در عین حال در انکشاف دوامدار افغانستان سهم بگیرند. در این واخر، حکومت افغانستان یک پلان توسعۀ برق را برای افزایش دسترسی مردم به انرژی تجدیدیابنده به اندازۀ ۸۰ درصد در مناطق روستایی و شهری تا سال ۲۰۲۱ براه انداخته است. زنان در میان بزرگترین مستهلکان انرژی کشور به شمار می آیند و سهمگیری آنها در رشد انرژی تجدیدیانده و مؤثریت انرژی خیلی مهم است.

برنامۀ انکشاف نهادی انرژی در افغانستان (IDEA) از جانب ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود. هدف این برنامه عبارت از قادر ساختن جامعۀ افغانی برای دسترسی به انرژی از منابع تجدید یابنده به منظور تشدید رشد اقتصادی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست می باشد. این برنامه با وزارت انرژی و آب افغانستان بخاطر انجام فعالیت های مخلتف برای ایجاد شرایط عمومی برای تهیۀ مطمئن انرژی همکاری می نماید. به گونۀ مثال، برنامۀ مذکور از سال ۲۰۱۵ بدینسو ۲۱ کنفرانس و ورکشاپ را دربارۀ انرژی تجدیدیابنده، آگاهی انرژی و مؤثریت انرژی برای ادارات خصوصی و دولتی ذیربط دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه کورسهای آموزشی مشخص و ذیربط به کار را برای تقریباً ۴۳۰ تن منسوبین سکتور دولتی و خصوصی انرژی براه انداخته است.

Twitter icon
Facebook icon