استراتژی

«مشارکت مطمئن در زمان تحول» عنوان استراتژی توسعه افغانستان برای سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بود که توسط آقای دوکتور گیرد مولر، وزیر توسعه دولت آلمان در مارچ ۲۰۱۴ طی یک کنفرانس بین المللی دو روزه رونمایی گردید.

همکاری افغان – آلمان به ثبات و توسعه افغانستان کمک می کند.

در اخیر دهه تحول و دگرگونی (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴)؛ دهه ای که قرار است طی آن اصلاحات جامعی به میان آید، افغانستان باید وضعیت یک کشور «عادی» در حال توسعه را به خود گیرد. این بدان معناست که افغانستان از این حالت به بعد هرچند کماکان به حمایت وسیع خارجی نیاز خواهد داشت ولی در وضعیتی قرار خواهد گرفت که بتواند بخش عظیمی از بودجه عمومی و نیز تمام مصارف امنیتی خویش را از عواید داخلی تامین کند. در حال حاضر، دولت در حالتی قرار ندارد که توسعه پایدار کشور را از منابع داخلی تمویل نماید.

همکاری آلمان با افغانستان به توسعه و ثبات این کشور کمک می کند و آن را در ایجاد دولتی که از جانب شهروندانش به عنوان نمایندۀ مشروع منافع شان و نیز فراهم کنندۀ نیازمندی های اساسی شان شناخته می شود، یاری می رساند. جامعۀ کمک کنندگان بین المللی افغانستان را در جهت خودکفایی اش حمایت می نماید و در عین حال بر روند اصلاحات و تحقق اهداف توافق شده نظارت می کند. برای نیل به این اهداف لازم است که حکومت افغانستان بتواند دورنمایی عاری از فقر و افراط گرایی را به شهروندانش نوید بدهد.

جامعۀ بین المللی در کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۲ متعهد به ادامۀ کمک های غیرنظامی اش به افغانستان تا سال ۲۰۲۴ شد. در کنفرانس لندن در سال ۲۰۱۴ محترم اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان خطوط اساسی یک برنامۀ بلندپروازانۀ اصلاحات را پیشکش نمود. در ملاقات کارمندان ارشد (SOM) مورخ 14 سنبله 1394 که هر دو سال یک بار برگزار می شود، حکومت افغانستان دربارۀ وضعیت کنونی تحقق اصلاحات مورد نظر گزارش داد که بر اساس آن، روی اصلاحات جدید با جامعۀ بین المللی توافق صورت گرفت. این توافق مبنای سنجش عملکرد حکومت افغانستان طی سال های آینده خواهد بود. برنامه های اصلاحات در یک سند با عنوان «خودکفایی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل» Self-reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF) گنجانده شده اند. طی کنفرانس بروکسل در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ جامعۀ بین المللی بر پایۀ سند مذکور و اهداف توافق شدۀ اصلاحات، کمک مالی بالغ بر ۱۵،۲ میلیارد دالر امریکایی را برای بازسازی غیرنظامی افغانستان در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ اعلام داشت. آلمان وعده نمود که حمایت ملکی خویش را به ارزش ۴۳۰ میلیون یورو در سال (وزارت همکاری اقتصادی و توسعه ۲۵۰ میلیون یورو، وزارت امور خارجه ۱۸۰ میلیون یورو) تا سال ۲۰۲۰ ادامه می دهد. ولی تحقق وعده ها وابسته به عملی کردن اصلاحات از جانب حکومت افغانستان، بویژه در عرصه های حقوق بشر و حقوق زنان، ترویج حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری است.

در توافق با حکومت افغانستان و جامعۀ کمک کنندگان، عرصه های ذیل در محراق توجه استراتژی حکومت فدرالی آلمان برای افغانستان قرار دارد:

·           ایجاد چشم انداز فرصت های شغلی به مثابه حفاظت در برابر افراط گرایی

سالانه تقریباً ۸۰۰۰۰۰ جوان وارد بازار کار می شوند. تشویق کارآفرینی و ایجاد فرصت های جدید شغلی یک آیندۀ مطمئن را برای این افراد به ارمغان می آورد.

·           تضمین آینده از طریق آموزش و تحصیل

اساس اشتغال و سهمگیری سیاسی مردم را آموزش خوب و نیز فراگیری حرفه تشکیل می دهد. آموزش مسلکی و تعلیمات اساسی برای مردم دریچه هایی رو به آینده ای بهتر را می گشاید تا زندگی خویش را رونق دهند.

·           عدالت از طریق حکومتداری خوب

مقامات، ادارات و نهادهای قدرتمند، متضمن نظم، رفاه اجتماعی و مصوونیت حقوقی اند. اقدام هایی که در جهت بهبود عملکرد نظام حقوقی و حکومتداری محلی انجام می شوند، منجر به ظرفیت سازی و افزایش تخصص در این نهادها خواهند شد و ایشان را قادر به فعالیت موثر در عرصه های مبارزه با فساد اداری و توانمندی زنان خواهند کرد.

·           در ارتباط بودن با مردم – حتی خارج از شهرها

سه چهارم مردم افغانستان در روستاها بسر می برند و دو سوم ایشان در شغل های مرتبط با کشاورزی مصروف کار اند. جوامع روستایی به منظور افزایش اشتغال – به ویژه در ولایت های شمالی و نیز دیگر نقاط کشور– باید به سرعت و به طور موثر مورد حمایت قرار گیرند.

·           تشویق و چالش - با یک صدا

آلمان در حمایتش از افغانستان، از نزدیک با جامعه کمک کنندگان بین المللی همکاری می کنند. وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) در عرصۀ تحقق حقوق بشر و حقوق زنان، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری پیشرفت های قابل توجهی را انتظار دارد.

همکاری آلمان با افغانستان – حضور در یک محیط شکننده

ادارۀ همکاری آلمان در مناطق مختلف، بشمول ساحات بحرانی و درگیر منازعه فعالیت دارد. این مناطق مشخصا به تعهد گسترده حکومت آلمان نیاز مبرم دارند. نهادهای ملی و سازمان های جامعۀ مدنی برای تضمین زندگی در فضای صلح، امنیت و ثبات سیاسی و نیز در جهت ایجاد دورنماهای اقتصادی و توانمندسازی تمام مردم برای سهمگیری در این راستا به حمایت نیاز دارند.

توجه ادارۀ همکاری آلمان به همکاری نزدیک و مبتنی بر شرایط مساوی با مردم افغانستان و همکاران ملی در کشور متمرکز می باشد. این شرکا در نهایت باید قادر باشند تا مهارت های لازم را برای برنامه ریزی و اجرای مستقلانه برنامه های توسعه ای در درازمدت، کسب کنند. به همین علت، یکی از اولویت های مهم حکومت آلمان این است که در همفکری نزدیک با شرکای افغان کار نماید تا برنامه ها با درنظرداشت شرایط خاص افغانستان تنظیم شوند و با نیازهای محلی به بهترین نحو ممکن سازگار گردند.

در راستای این مساعی، کارشناسان افغان که در سازمان های تطبیق کننده مصروف کارند، نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می کنند. هدف دوامدار همکاری های فنی و مالی، همانا آشنا ساختن کارکنان ملی با روند همکاری آلمان و آموزش آنها برای مدیریت روند تطبیق برنامه ها است. هدف غایی این است که مهارت ها و کارشناسی در داخل کشور ایجاد شود تا به تدریج مسئولیت به کارمندان افغان که به گونۀ فزاینده تجارب عملی کسب می کنند، واگذار شود  و به این ترتیب آنها در فرآیندهای مدیریت سهیم ساخته شوند. آنها همراه با کارشناسان بین المللی باید قادر باشند که در زمینۀ برنامه ریزی مسلکی برنامه ها، مدیریت و تطبیق آنها و تأمین مؤثریت و دوام تمام اقدامات با شرکای افغان همکاری نمایند.

امنیت کارکنان ملی و بین المللی در افغانستان اولویت مهم حکومت آلمان است. اوضاع در کشور به گونۀ دوامدار نظارت می شود و در صورت لزوم، تدابیر مناسب ایمنی می تواند در نظر گرفته شود و معیارهای لازم در محل بهبود یابد. اگر لازم باشد که کارشناسان بین المللی موقتاً افغانستان را ترک گویند، فعالیت ها متوقف نخواهند شد. در نیتجۀ تقویت ظرفیت کارکنان افغان، برنامه ها بدون اخلال ادامه خواهند یافت. افزون بر آن، مدیریت تداوم کار، به گونۀ دوامدار مورد آزمایش قرار می گیرد: وقتی کارمندان بین المللی نتوانند موقتاً در ساحه حضور داشته باشند، مدیریت پیگیرانۀ امور بازهم تضمین می شود. این مدل، موفقیت خویش را به اثبات رسانیده و به گونۀ دوامدار توسعه داده می شود. از مرحلۀ برنامه ریزی به بعد، برنامه ها طوری طرح ریزی شده اند که امکان می دهد، حتی از فاصلۀ دور در خارج مدیریت شوند و کماکان ادامه یابند. با درنظرداشت کلیه معیارهای امنیتی، این کار به موجب سهیم بودن فعالانه کارشناسان ملی و همکاری نزدیک با آنها در کلیه پروژه ها و برنامه های ادارۀ همکاری آلمان ممکن است. به این جهت، برنامه های همکاری آلمان می تواند تحت شرایط دشوار امنیتی پیاده شود و کیفیت و موثریت آنها تأمین گردد.

نتایج همکاری های توسعه ای آلمان
 

Screen shot CevTracker

دستیابی، نظارت و ارزیابی نتایج –همکاری توسعه ای آلمان با افغانستان چگونه کار می کند

به منظور کاربرد و تأثیرات مستمر همکاری آلمان با افغانستان، دولت آلمان از پیشرفت در تطبیق استراتیژی، نتایج هر برنامه را به طور منظم بررسی و ارزیابی می کند. 

 مربوط>