برنامه ریزی انعطاف

برنامه ریزی انعطاف و همکاری فراتر از عرصه های اولویت ۲

کار ما در این بخش

بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند. more
جمع آوری آمار و معلومات بخاطر رشد کیفیت و شفافیت حکومت آلمان به ادارات افغانستان کمک می کند تا کار پروژه های انکشافی شانرا خود شان به بهترین شیوۀ ممکن سازماندهی و ارزیابی نمایند، جمع آوری و تحلیل آمار و معلومات کیفی را انجام دهند و طریق استفادۀ میکانیزمهای لازم برای اجرای این کار را یادبگیرند. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon