برنامه ریزی انعطاف

برنامه ریزی انعطاف و همکاری فراتر از عرصه های اولویت ۲

کار ما در این بخش

بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon