د لومړیتوب د ډګرنه بهر

د لومړیتوب د ډګر نه بهر د انعطاف مننی او همکارۍ پروګرامول

زمونږ کار پدی برخه کي

د ښوونې او روزنې د سکتور اصلاح کول – د ښوونکو دپاره نوي سټنډرډونه او درسي نصابونه په افغانستان کې دلومړنیو زده کړو د اوږدمهال سمون ورکولو په موخه د المان فدرال حکومت د سویس د حکومت سره یوځای د افغانستان د پوهنې د وزارت څخه د هغه وزارت د ښوونکو د روزنې په برخه کې ملاتړ کوي او د لوست په محتوا کې د تنوع د تنظیمولو او د زده کوونکو له خوا د هغه د ښه پوهیدلو په اړه مرسته کوي. more
د کیفیت او روڼتوب لپاره د شمیرو او معلوماتو راټولول د المان حکومت د افغانستان دولتي ادارو سره مرسته کوي چې د خپلو پراختیایي پروژو کار ته په ډیره ښه توګه سازمان ورکړی او ارزونه یې وکړي، د کیفی شمیرو او معلوماتو راټولول ترسره کړي او د دې کار لپاره د اړونده میکانیزمونو د کارولو لارې چارې زده کړي. more

زموږ کيسې

Twitter icon
Facebook icon