این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

نتایج 17

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

سیستم ثبت دستاوردهای انکشافی آلمان برای افغانستان

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

تقویت پولیس ملی افغان از طریق کورس های سواد آموزی

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

قرمه گل با موفقیت در کورس های سواد آموزی پولیس ملی افغان شرکت نمود

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

با ملکه، یکی از اولین تسهیل کنندگان در پولیس ملی افغان آشنا شوید

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

صنف های سواد آموزی برای پولیس ملی افغان

با کلیک روی دکمۀ «تائید»، شما با پالیسی معلومات یوتیوب موافقت میکنید. در این پروسه، معلومات (داده‌ها) به یوتیوب منتقل می‌شوند.

برای معلومات بیشتر، لطفا صفحه «حریم شخصی» ما را ببینید.

احیای مجدد باغ چهلستون