آموزش ابتدایی برای افسران پولیس

افغانستان در برقراری حاکمیت قانون با چالش هایی روبرو است. تعداد بسیار کمی از افسران پولیس به اندازۀ کافی واجد شرایط کارهای شان هستند و پاسخ دادن به نیازمندی های شهروندان برای پولیس ملی افغانستان هنوز هم از اهمیت کمی برخوردار است.

وضعیت

به دلیل فقدان افسران آموزش دیده و کاملاً فعالی که با جوامع محلی روابط نزدیک داشته باشند، پولیس ملی افغانستان اغلب کارمندان غیر واجد شرایط را استخدام می کند. این‌گونه افسران پولیس اغلب نمی دانند چگونه امنیت را مطابق قانون اساسی و قوانین نافذۀ کشور تأمین كنند. بیشتر افسران اجرای قانون افغانستان، حتی آموزش ابتدایی را ندارند. بیش از ۸۰ درصد از نیروهای پولیس برحال بی سواد اند یا سواد بسیار کمی دارند. در نتیجه، افسران قادر به انجام کارهای اصلی کار پولیس مانند بررسی پاسپورت ها، جوازهای رانندگی یا فورمه ها نیستند.

هدف

هدف از برنامه این است که افسران پولیس افغانستان آموزش بهتر ببینند، وظایف خویش را مسلکی تر انجام دهند و با شهروندان نزدیک‌تر کار نمایند، تا از اعتبار شهروندان نسبت به آنان برخوردار شوند و در تأمین ثبات، امنیت و صلح در کشور سهم بارزی ایفا نمایند.

اقدامات و نتایج

به هدایت وزارت امور خارجۀ آلمان این برنامه از فراهم سازی تعلیم و تربیه برای افسران پولیس در سراسر کشور حمایت می کند. دوره های سوادآموزی همراه با تعلیم و تربیۀ شهری، پایه و اساس محکمی را برای انجام فعالیت های مستقل و مسلکی در اختیار افسران پولیس قرار می دهد.

دوره های سوادآموزی برای ده ها هزار افسر پولیس

این پروژه با داشتن صنف های سوادآموزی برای افسران پولیس، شرایط اساسی کار پولیس حرفه ای را در نظر می گیرد. درس های روزانۀ خواندن و نوشتن در حالی پیش برده می شود که افسران در کار هستند. ادارۀ همکاری آلمان با افغانستان با فراهم ساختن معلمان و مواد تدریسی از این کورس ها حمایت نموده، میزها، چوکی ها و تخته های سیاه را تهیه می کند.

ده ها هزار افغان در صفوف نیروهای پولیس در کورس های سوادآموزی که توسط این برنامه برگزار شده است، شرکت کرده اند. تاکنون بیش از ۲۵٬۰۰۰ تن مرد و بیش از ۶۰۰ بانوی پولیس، تصدیقنامه دریافت کرده اند. وزارت معارف افغانستان این تصدیقنامه ها را معادل تصدیقنامۀ فراغت از صنف سوم مکتب به رسمیت می شناسد.

هم اکنون بیش از ۲۷٬۰۰۰ افسر مرد و حدود ۸۵۰ افسر زن، در این برنامه شرکت دارند. علاوه بر این، بیش از ۱۰٬۰۰۰ افسر پولیس در کورس های پیشرفته تر آموزشی شرکت می کنند تا مدرک تحصیلی معادل فراغت از صنف ششم مکتب را کسب کنند.

حقوق و وظایف پولیس

این برنامه از کورس های سوادآموزی برای آموزش های ابتدایی و شهری مزید به افسران پولیس استفاده می کند. موضوعات تحت پوشش شامل حقوق بشر، صحت و برابری جنسیتی است. شرکت کنندگان در مورد نقشی که نیروی پولیس در ساختار دولت ایفا می کند و رابطه ای که با مردم دارد، می آموزند. هدف از این آموزش گسترده، قادر ساختن افسران پولیس به انجام حرفه ای تر وظایف شان است. در عین حال، این برنامه باعث می شود که خدمت در صفوف نیروهای پولیس جذاب تر شود، زیرا به افسران پولیس فرصتی برای پیشرفت حرفه ای و اجتماعی می دهد.

آموزش «افسران سوادآموزی»

این برنامه همچنین شامل یک کورس ابتدایی و یک کورس پیشرفته برای کارشناسان وزارت امور داخلۀ افغانستان است که آنها را به «افسران سوادآموزی» مبدل می سازد. یکي از وظایف آنها این است که کورس های سوادآموزی را تدریس و هماهنگ سازند.

در یک نگاه

برنامه:
حمایت از آموزش و سوادآموزی نیروهای پولیس افغانستان (PCP)
هدایت دهنده:
وزارت امور خارجۀ دولت فدرال آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت امور داخلۀ افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
سراسر کشور
هدف برنامه:
پولیس افغانستان وظایف خود را حرفه ای تر انجام دهد، با مردم نزدیکتر کار کند و در کشور به ثبات و امنیت کمک بیشتری کند
مدت کلی:
میزان ۱۳۹۳ – عقرب ۱۴۰۰