ادغام مهاجرین در شمال افغانستان

حکومت آلمان به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در امر فراهم ساختن بودباش و زیربنای ابتدایی به منظور تسهیل ادغام بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در جوامع میزبان کشور کمک می کند.

وضعیت

جنگ و حوادث طبیعی چندین دهه که معیشت مردم را متلاشی ساخته است بخشهای بزرگ مردم افغانستان را مجبور به ترک جوامع شان می سازد. بنابر تخمینهای سازمان ملل متحد، حدود دو میلیون افغان هم اکنون در داخل کشور در صدد یافتن جای بودوباش اند. خشکسالی متداوم نیم میلیون تن بیجاشدگان داخلی جدید را تنها در سال ۲۰۱۸ به رقم فوق الذکر افزود. در عین زمان، شمار زیاد افغانان از کشورهای همجوار برگشتند که تنها از ایران حدود ۷۷۰٬۰۰۰ تن به کشور شان عودت نمودند.

نرخ ارزان زمین اغلباً هم عودت کنندگان و هم بیجاشدگان داخلی را به مستقرشدن در حومۀ شهرهای بزرگ رهنمون می شود که باعث رشد سریع نفوس و در نیتجه افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی می شود. فقدان محلات رهایشی و منابع حیاتی غذا و آب به مشاهده می رسد، در حالیکه بازار کار و زیربنای عامه زیر تأثیر جدی این رشد وافر نفوس می شود. این وضع اغلباً تشنجات و منازعات را میان جوامع میزبان از یک جانب و بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان از جانب دیگر بوجود می آورد.

هدف برنامه

هدف برنامه اینست که تشنجات در ساحات متأثر کاهش یابد و از منازعات جلوگیری به عمل آید. برای این منظور، برای بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان سرپنا فراهم شده و زیربنای ابتدایی بوجود می آید که از آن جوامع میزبان نیز مستفید می شوند. در عین زمان مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که مسئولیت ادغام عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی را به عهده دارند، بایست تقویت یابند. اراده بر آن است که این مقامات به عنوان بازیگران مؤثر از جانب مردم افغانستان نگریسته شود و در ساحات متأثر ثبات را بوجود آورند.

اقدامات و نتایج

وظایف عمدۀ مقامات مربوط وزارت مهاجرین و عودت کنندگان شامل شناسایی حمایت لازم از جوامع میزبان، بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان است. حکومت آلمان برای کارمندان آن وزارت کورسهای آموزشی را که هدف از آنها بویژه افزایش مؤثریت و جمع آوری ماهرانۀ آمار و معلومات است، تمویل می کند. این کار مقامات مذکور را قادر می سازد تا سروی های مسلکی خانوارها را انجام داده گروه های مباحثه با جوانب ذیدخل را سازماندهی کند. نظریات و پیشنهادات برای بهبود وضع در دیالوگ با اشخاص محل تبادله می شود که منتج به اقدامات ملموسی می گردد که نیازمندیهای مهاجران و جوامع میزبان را مرفوع ساخته و به این ترتیب پوتنسیال منازعه را در درازمدت کاهش می دهد. مقامات افغانی همچنان می توانند به گونۀ مستقل مثالهای شیوه های موفقانه کار خویش را در محلات دیگر ترویج نمایند.

این رویکرد هم اکنون ثمر می دهد. به گونۀ مثال، تا کنون برای ۵۵۵ خانوادۀ نیازمند محلات رهایشی اعمار شده است تا ادغام آنها در جوامع میزبان تسهیل یابد. برای ۶۰۰ خانوادۀ دیگر مواد ساختمانی فراهم شده است تا از خانه هایش شان خود حفظ و مراقبت نمایند. اقدامات مبنی بر بهبود بخشیدن زیربنای ابتدایی نیز تعیین و اجرا شده است که از آن هم خانوار محروم در جوامع میزبان مستفید می شوند و هم بیجاشدگان و عودت کنندگان. در این اقدامات بویژه بهبود تهیۀ آب آشامیدنی، زیربنا و تسهیلات حفظ الصحه شامل می باشد. اعمار و تجدید مراکز و مکاتب جوامع محلی در زمرۀ سایر اقدامات قرار می گیرد. از سال ۲۰۱۷ بدینسو به گونۀ مثال نه سیستم آب آشامیدنی در جوامع متأثر احداث یا ترمیم شده و تقریباً چهار کیلومتر سرکهای جدید اعمار شده است. رویهمرفته این کار تا کنون شرایط زندگی حدود ۴۰٬۰۰۰ تن مردم را بهبود بخشیده است.

در یک نگاه

فعالیت ها در ولایت های بلخ، جوزجان و
برنامه:
ادغام مهاجرین در شمال افغانستان (IDP)
هدایت دهنده:
وزارت فدرال امور خارجۀ آلمان
ادارۀ همکار:
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان
سازمان تطبیق کننده:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات:
بلخ، , جوزجان, سمنگان
هدف برنامه:
مقامات افغانی به عنوان بازیگر مؤثر ادغام بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در نقاط معین شمال افغانستان عمل خواهد نمود.
مدت کلی:
جدی ۱۳۹۵ – جدی ۱۴۰۰