بغلان

ولایت شمالی بغلان، پای رشته کوه های هندوکش واقع شده و 16 ولسوالی دارد. بیشتر 920 هزار باشندۀ این ولایت به دری سخن می گویند. بغلان، به عنوان یک منطقه ترانزیتی میان کابل و همسایه های آسیای مرکزی افغانستان شناخته می شود. با این حال، وضعیت نامطلوب بیشتر جاده ها، رفت و آمد به مرکز ولایت و دیگر مقصدها را برای ساکنان محل دشوار می سازد. همچنین روستاهای زیادی به انرژی برق دسترسی ندارند.

در بیشتر ولسوالی های این ولایت، مردم از راه زراعت امرار معاش می کنند. با این وجود، مرکز این ولایت، شهر پل خمری، میراث دیرینه ای در استخراج معدن دارد.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت بغلان کار می کند. این فعالیت ها در عرصه های مختلفی مانند زراعت، توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون، ساخت جاده، تامین آب و برق، و اصلاحات اداری انجام می شوند. برنامه های متعدد، موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در بغلان آشنا می سازد. 

داستان ها