سمنگان

ولایت کوهستانی سمنگان که در شمال افغانستان واقع شده است، دارای هفت ولسوالی می باشد. دری و پشتو زبان های اصلی آن اند. بیش از نود درصد جمعیت 390 هزار نفری این ولایت در مناطق روستایی، به ویژه در نواحی دوردست زندگی می کنند. معیشت مردم محل اساسا از زراعت تامین می شود؛ هر چند بیشتر زمین های زراعتی به طور مناسب آبیاری نمی شوند. خشکسالی و سیلاب می توانند به کمبود مواد غذایی و کاهش درآمد مردم منجر گردند. در کنار زراعت، استخراج زغال سنگ و مرمر قهوه ای نیز از منابع اشتغالزایی بشمار می روند.

تامین آب یکی از چالش های اصلی فراروی ساکنان سمنگان است. تنها 20درصد خانوارها به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند. حتی ایبک، مرکز ولایت سمنگان نیز به تانکرهای انتقال آب برای تامین آب مورد نیازش وابسته است. بسیاری از روستاهای دورافتاده به برق، مکتب و خدمات صحی دسترسی ندارند. این وضعیت پس از بازگشت شمار زیادی از مهاجران که به حمایت و سقفی بالای سرشان نیازمندند، پیچیده تر از پیش شده است.

همکاری آلمان با افغانستان از سال های دور تا کنون در ولایت سمنگان کار می کند و بر عرصه های معارف، تامین انرژی، خدمات صحی، توسعه زراعتی، آب آشامیدنی و دفع فاضلاب متمرکز می باشد. دامنۀ وسیعی از برنامه ها موجب به میان آمدن تغییر و بهبود در شرایط زندگی مردم محل شده است.

این بخش، شما را به طور خلاصه با فعالیت های همکاری آلمان با افغانستان در سمنگان آشنا می سازد. 

Projects in Focus

اسکان آوارگان – بیش از یک چالش لوژستیکی به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان، حکومت فدرال آلمان از تحقق استراتیژی ملی آوارگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این استراتژی به اسکان و ادغام آنها در مناطق جدید می پردازد. more

داستان ها