کار های اساسی برای توانمند سازی زنان

با گذشت بیش از 15 سال پس از سرنگونی طالبان افغانستان هنوز هم یکی از کمترین کشورهای صلح آمیز در جهان می باشد. اما با حمایت جامعه جهانی پیشرفت های قابل توجهی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان افغان از سال 2001 بدینسو صورت گرفته است.

وژمه غنی زن برازنده 33 ساله وقتی وارد دفتر کهنه و کوچکش میگردد، با لبخند پر زرق و برقش فضا را دیگر میسازد.  گام های استوار وی در این مکان نشان میدهد که او یک رهبر طبیعی است.

وژمه  آمر در وزارت معادن و پطرولیم با رضایت از امور کاری می گوید؛ " کار ها در جریان است" مسؤليت هاي اصلي وی بهبود وضیعت تساوی جندر در این وزارت میباشد.

بانو غنی از جمله چهارده زن بخش جندر در وزارت معادن و پطرولیم است که  از طریق برنامه همکاری افغان-جرمن،  در بخش توسعه حکومتداری خوب در صنعت استخراج به منظور ادامه تحصیل و اخذ سند ماستری به پوهنتون مشعل معرفی گردیده است.

هدف، نهاد افغان-جرمن از راه اندازی  پروگرام های علمی کوتاه و دراز مدت  برای زنان این است تا زنان این اداره قادر به ادای وظایف و مسولیت های اداری و تخنیکی گردند.

وژمه غنی محصل سال سوم حقوق میگوید، پروگرام  تحصیلات عالی به او کمک کرده است تا مسوولیت هایش را به وجه احسن و بطور مسلکی ایفا نماید.

اداره جندر وزارت معادن و پطرولیم وظیفه دارد تا از مواردی سوء استفاده از جندر و نابرابری جندر در ادارات ، پروژه ها و برنامه ها نظارت نماید، علاوه برا آن مسؤلیت ها اساسی دیگر این اداره بالا بردن توانایی، مهارت ها و توانمند سازی زنان و ایجاد بست و موقعیت های کلیدی برای آنان میباشد.

بانو غنی با بیان این که حالا او تمام قوانین مربوط به جندر، آزار و اذیت جنسیتی را به طور کامل میداند، میگوید؛ قبلاً رسيدگی ما به موارد استفاده نادرست از جندر، آزار و اذیت جنسیتی از نقطه نظر اداری صورت میگرفت. در حال حضر ما از راه قانونی و مسلکی این موارد حل و فصل می نمایم.

وژمه غنی میگوید، هر گاه شکایت به اداره جند داده مواصلت ورزد، بعد از تماس و مشوره با بخش های مربوطه برای تحقیق و راپور ساختن آن تیم کارش را آغاز میکند و آن ها تمام معلومات و تفصیلات دقیق حادثه را جمع آوره می نمایند. بعد از تکمیل راپور با اسناد کمکی به وزیر فرستاده میشود.

بانو وژمه می گوید در آخرین قضیه که  ما تحقیق میکردیم، متهم تمام اتهامت را رد کرده شخص مدعی را متهم میکرد.اما ما اسناد و دلایل کافی به شمول پیام و نوشته ها همراه با امضای وی را داشتیم، بانو غنی اضافه میکند بالآخره ما برنده شدیم و شخص وزیر تحقیقات را تصدیق نمود و مرتکب خطا مجازات شد.

افغانستان  کنوانسیون های ملل متحد که رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را میطلبد تصویب نموده است. در سال 2004 افغانستا اولین قانون اساسی ما بعد از طالبان تصویب نمود، در این قانون آمده است که تمام شهروندان افغان حقوق و التزامات مساوی دارند.

بانو غنی با وجود این دست آورد ها چالش های زیادی در مقابل تساوی جندر در ادارات را میشمارد، او میگوید هنوز هم نا برابری های جندری به شمول وزارت مربوطه وی در عموم ادارات بیداد میکند. او با اشاره به طرح های تازه بیشتر مسلکی سازی و شایسته سالاری در ادارات میگوید؛ سطح تعلیم مردان و زنان برابر نیست و شرط لسانسه و ما فوق آن بودن مشکل دیگری برای زنان که اکثرا نتوانستند برابر مردان تحصیل نمیاند ایجاد نموده است که در نتیجه از مشارکت زنان در سطح رهبری و تصمیم گیری کاسته میشود.

وزارت معادن و پترولیم ۱۹۵ خانم کارمند دارد، اما در ولایت ها تعداد کارمندان زن خیلی نا چیز است. به گفته خانم غنی، برای وارد نمودن تغیر جدی و حل مشکلات جندر در ادارت کشور لازم است پالیسی سازان دولت در این بخش توجه و کار جدی کنند.

وژمه غنی باورمند است که نهاد ها و مؤسسات مانند افغان- جرمن فعالیت های خود در عرصه تقویت و  توانمندی سازی زنان را داوم خواهد بخشید.

انتشار: آگوست 2018
برنامه: ترویج حکومتداری خوب در بخش معدن
هدایت دهنده: وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ)
ادارۀ همکار: وزارت معادن و پترولیم افغانستان
سازمان تطبیق کننده: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایات: کابل
هدف برنامه: شفافیت و تفتیش صنعت استخراج معادن، به تنظیم عواید دولتی، تشویق سرمایه گذاری ها و مبارزه درازمدت علیه فساد اداری کمک می کند.
مدت کلی: می ۲۰۱۳ – آگوست 2018

 

پیش از این، ما از موارد سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت از یک دیدگاه اداری رسیدگی می کردیم. اکنون ما یک رویکرد قانونی و حرفه ای برای آنها داریم.
More stories in this sector