یک کلینک صحی محلی سبب نجات میشود

بعد از سفر تقریباً یک ساعته از راه پر از جغل و سنگ خارج از شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، به یک قریۀ بنام گلاباتور میرسید. انجا دارای هوای خواب آلود و راحت بخش است - اما در اطراف یکی از ساختمان ها در نقطۀ نسبتاً پاینتر فعالیت های زیادی در حال انجام است. البته این خود یک کلینک صحی محلی است.

در جریان چهار سال گذشته، کلینک که در سال 2013 افتتاح گردید، خدمات صحی را برای 24 قریه محل، فراهم می نماید. بسیاری از بیماران زنان حامله، مادران جوان و اطفال میباشند. یکی از آنها، یک خانم جوان افغان است وی میگوید در مورد پسر اش پریشان است: "وی فقط دو ماه عمر دارد، در ناحیه سر اش یک دانه عجیب برآمده، امیدوارم که داکتر با ما همکاری بتواند."

شاه محمد، داکتر جوان که خانم یاد شده، چشم امید اش را به وی دوخته، در این کلینک از 3 سال بدینسو کار میکند. "این مرکز صحی برای مردم محل بسیار مهم میباشد. اکثر مردم محل نمی توانند به شفاخانه ولایتی شهر تالقان رسیدگی کنند، ازینرو قبل از افتتاح این مرکز صحی، آنها دسترسی محدود به خدمات صحی داشتند. آنها فقط در موارد عاجل به داکتران ولایتی مراجعه میکردند، حتی در بسا مورد در حالات عاجل نیز نمی توانستند به آنجا خود را برسانند، این کلینک صحی زندگی آنها را تغیر داد."

این تأسیس جدید منحیث بخشی از برنامه  جامع صحی که بنمایندگی حکومت آلمان از سوی بانک توسعه ای KfW تمویل میگردد، اعمار گردید. کلینک جدید جایگزین کلینک مؤقت قبلی شد و به تقریباً 15000 باشندگان قریه جات نزدیک، خدمات صحی فراهم میکند.

یک نگاه کوتاه به انتظارخانه کلینک نشان گر تقاضای فوق العاده خدمات کلینک میباشد: "ما هر روز در حدود 60 مریض را می بینیم. بزرگ ترین چالش ما ارائه خدمات کافی برای تمام مردم است. من یگانه داکتر هستم اما هفت همکار دارم بشمول دو نرس، یک تن قابله و دستیاران صحی، که من را کمک میکنند. ما تحت فشار جدی کار قرار داریم و اکثر اوقات نگران رسیدگی به تمام بیماران میباشیم". اما هیچ کس از مراجعین ناامید و بدون خدمت از ما برنگشته اند، چون این کار در تعارض با اخلاق تیم کاری ما میباشد و هر کارمند ما این واقعیت را درک میکند که اکثر بیماران از فاصله بسیار دور به کلینک مراجعه میکنند تا بتوانند به خدمات لازم دست پیدا کنند.  

مساعی تیم سبب شده تا: میزان مرگ و میر اطفال در جریان چند سال قبل بطور غیرمنتظره نزول کرده است. شاه محمد میگوید "من هیچ قضیۀ را سراغ ندارم که یک طفل تحت مراقبت ما در نخستین پنج سال عمرش، فوت کرده باشد" دلیل عمده آن کیفیت مراقبت یا وسایل معیاری ما نیست مگر دلیل عمده آن اگاهی صحی میباشد: "بخش اعظم کارهای ما شامل اگاهی دهی زنان از حفظ الصحه اطفال ایشان میباشد. بعضی اوقات آنها به معلومات ابتدائی نیاز دارند – مثلا، ما برای ایشان تفهیم میکنیم که دست های اطفال خود را قبل از سرف غذا شستشو نمایند. مادران توصیه ما را از تهی دل قبول میکنند."  

افغان ها بسیار مشتاق اند تا صحت خود و اطفال ایشان را بهبود بخشند – حاضر شدن زنان برای مداوا از سوی داکتر مرد نشانگر این حقیقت میباشد. زنان برای خدمات که از داکتر شاه محمد بدست میاورند بسیار متشکر اند. در موارد بسیار کم، ممکن یک زن از معاینه داکتر مرد احساس شرمندگی کند، اما باز هم وی بدون معالجه برنمی گردد. "من با نرسان در هماهنگی کار میکنم و از ایشان میخواهم که اگر یک بیمار زن هم نمی خواهد از طرف داکتر مرد مداوا شود، باید از طرف همکاران زن ما دیده شود. من به وی (همکار زن) توضیح میدهم که چطور معاینۀ فزیکی را انجام دهد و از وی میخواهم که وی چه احساس میکند، در کل کار به وجه احسن پیش میرود."

یگانه دلیل فراهم آوری خدمات عالی از سوی مرکز فقط روابط نیک بین داکتر، نرسان و قابله نیست، بلکه قبل ازینکه مرکز اغاز به کار نماید، تمام کارمندان، برنامه انکشاف مسلکی داخل خدمت را فرا گرفتند که از آموزش اصلی آنها به مراتب مؤثر بود، این آموزش به کارمندان استفاده از وسایل طبی را اموخت. "ما نسبت به کلینک های سایر محلات، یک کلینک بسیار منظم داریم، طور مثال، ما یک لابراتوار کوچک داریم که در آن قضایای تبرکلوز را تشخیص میکنیم. این لابراتوار برای ما نجات دهنده بوده است."

یک لبخند پر از افتخار در چهره شاه محمد دیده میشود، وی در عمر 27 سالگی کارهای را انجام میدهد که وی را به ارزو همیشگی اش میرساند: ایشان زندگی اش را در خدمت مردم میگذارند.

انتشار: آگوست 2017
برنامه: بازسازی شفاخانۀ منطقه یی بلخ در مزارشریف و نیز اعمار یک مرکز جدید حمایت از طفل و مادر، ظرفیت سازی برای شفاخانۀ منطقه یی مزارشریف، بهسازی شفاخانۀ ولایتی در فیض آباد ولایت بدخشان، بهسازی شفاخانه ها و مراکز صحی در هفت نقطۀ ولایت های بدخشان، کندز و تخار (از جمله شفاخانه منطقه یی کندز و شفاخانه ولایتی در شهر تالقان)، حمایت از اقدامات در زمینۀ ریشه کن سازی بیماری فلج اطفال (پولیو)
هدایت دهنده: وزارت امور خارجۀ آلمان، وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان  (BMZ)، ادارۀ همکاری بین المللی جاپان  (JICA)، ادارۀ همکاری انکشافی بین المللی سویدن  (SIDA)، حکومت ناروی
ادارۀ همکار: وزارت صحت عامه افغانستان
سازمان تطبیق کننده: ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH، بانک توسعه ای  KfW
ولایات: بدخشان، بلخ، کندز، تخار
هدف برنامه: ایجاد یک سیستم فعال صحی با زیربنای عصری شامل شفاخانه ها و کارمندان ورزیده برای بازسازی ملکی کشور

 

"بسیاری از مردم محل هیچ راهی برای رسیدن به شفاخانه های ولایتی در طالقان ندارند، بنابراین قبل از اعمار این مرکز صحی آنها به مراقبت های صحی بسیار محدود بود."
More stories in this sector