ویډیوګانی، انځورونه، د برياليتوب کيسې او مصاحبي، بروشرونه او نور نشراتی مواد او معلومات - دا مخ مختلف معلومات او رسنیز توکی د افغانستان سره د آلمان همکاری د کار او لاسته راوړنو په هکله برابروي.

 

فلتر

پايلې 17

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د افغانستان لپاره د المان پراختیایي چارو تعقیبوونکی

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

Strengthening the Afghan National Police via literacy classes - EN

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

Qarmagul successfully participated in Afghan National Police Literacy Classes...

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

Malaka is one of the first female facilitators in the Afghan National Police -...

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

Literacy Classes for the Afghan National Police (EN)

د " سمه ده" کیکاږلو سره، تاسو د یوټیوب د معلوماتو (ډیټا) تګلارې سره موافق یاست. په دې لړ کې، معلومات (ډیټا) یوټیوب ته لیږدول کیږي

د لا زیاتو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د موږ د محرمیت ولولئ.

د چهلستون د بڼ بیارغونه