د افغانستان په شمال کې د کډوالو ادغامول

د المان حکومت د افغانستان د کډوالو او راستنیدوکو د وزارت سره د هیواد په کوربه ټولنو کې د کورنیو بیځایه شویو او راستنیدونکو د ادغام د کار د آسانه کولو په موخه د استوګنې او لومړنۍ بیخبنا د برابرولو په لاره کې مرسته کوي.

وضعیت

څو لسیزه جګړه او طبیعي ناروینونه چې زمونږ د خلکو معیشت یې له منځته وړی دئ، د افغانستان د خلکو لویې برخې یې دیته اړ کړیدي چې خپلې ټولنې پریږدي. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکلونو پر بنا، همدا اوس شاوخوا دوه میلیونه افغانان د هیواد په دننه کې د استوګنې د لټولو په حال کې دي. دوامداره وچکالي یوازې په ۲۰۱۸ کال کې نیم میلیون نور کورني بيځایه شوي کسان په نوموړې ډلې باندې زیات کړی دي. له بلې خوا، زیات شمیر افغانان د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي چې یوازې د ایران څخه شاوخوا ۷۷۰۰۰۰ تنه خپل هیواد ته بیرته راغلي دي.

د ځمکې ټیټه بیه هم راستنیدونکي او هم کورني بیځایه شوي اغلباً دیته رابللي دي چې د لویو ښارونو په چاپیریال کې میشته شي چې دا کار د نفوس د چټکې ودې او په پایله کې د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو لامل ګرځي. د استوګنې د ځایونو او د خوراک او څښاک د حیاتي منابعو نشتوالۍ لیدل کیږي او له بلې خوا د کار بازار او عامه بیخبنا د نفوس د زیاتې ودې تر جدې اغیزې لاندې راځي. دا وضعه اغلباً له یوې خوا د کوربه ټولنو او بلې خوا د کورنیو بیځایه شویو او راستنیدونکو تر منځ تاوتریخوالي او شخړي منځته راوړي.  

د پروګرام موخه

د پروګرام موخه داده چې په زیانمن شویو سیمو کې د تاوتریخوالو کچه را ټیته شي او د شخړو څخه مخنیوۍ وشي. دې موخې د رسیدو لپاره، د کورنیو بیځایه شویو او راستنیدونکو د پاره استوګنه برابره شوې او لومړنۍ بیخبنا منځته راځي چې دهغه څخه کوربه ټولنې هم ګټه پورته کوي. په عین حال کې، د افغانستان د کډوالو او راستیندونکو د وزارت مقامات چې د راستنیدونکو او کورنیو بیځایه شویو د ادغام دنده په غاړه لري، باید پیاوړي شي. نیت دادئ چې نوموړي مقامات د افغانستان د خلکو له خوا اغیزمنو تمثیل کوونکو په توګه ولیدل شي او په زیانمن شویو سیمو کې ثبات منځته راوړي.

اقدامونه او پایلې

د کډوالو او راستنیدونکو د وزارت د اړونده مقامونو یوه دنده داده چې د کوربه ټولنو، کورنیو بیځایه شویو او راستیندونکو سره اړینې مرستې راوپیژنې. د المان حکومت د نوموړي وزارت د کارکوونکو لپاره روزنیز کورسونه تمویلوي چې د هغو موخه په تیره بیا د اغیزمنتیا د کچې لوړول او د شمیرو او معلوماتو مسلکي راټولول دي. دا کار نوموړي مقامونو ته توان ورکوي چې د کورنیو په اړه مسلکي سروې ګانې ترسره کړي، او د ښکیلو لوریو سره د خبرو اترو ډلې جوړې کړي. د سیمې د خلکو سره د ډیالوګ په ترڅ کې د وضعې د سمونتیا په موخه نظریې او وړاندیزونه تبادله کیږي چې په پایله کې ملموس اقدامونه د کډوالو او کوربه ټولنو د اړتیاوو د رفع کولو په موخه ترسره کیږي او په دې توګه د شخړې د پوټنسیال کچه په اوږدمهال کې راټیټوي. افغاني مقامونه همدارنګه کولای شي په خپلواکه توګه د خپل کار د بریالیو اسلوبونو بیلګې په نورو سیمو کې ترویج کړي.

د دې چلند حاصل همدا اوس وینو. د بیلګې په توګه، تر اوسه پورې د ۵۵۵ اړو کورنیو لپاره د استوګن ځایونه ودان شوي دي تر څو په کوربه ټولنو کې د هغو ادغام آسانه شي. د ۶۰۰ نورو کورنیو لپاره ودانیز مواد برابر شوي دي چې تر څو د خپلو کورونو څخه څارنه او ساتنه وکړي. د بیخبنا د سمونیتا په هکله اقدامونه هم ټاکل شوي او پلۍ شوي دي چې د هغو څخه په کوربه ټولنو کې هم محرومې کورنۍ او هم بیځایه شوي او راستنیدونکي ګټه پورته کوي. په نوموړو اقدامونو کې په تیره بیا د څښاک د اوبو د برابرولو سمونتیا، بیخبنا او حفظ الصحې تسهیلات شامل دي. د ځائیزو ټولنو د مرکزونو او ښوونځیو ودانول او نوي کول د نورو اقدامونو په لړ کې ګڼل کیږي. د ۲۰۱۷ کال راهیسې د بیلګې په توګه په زیان شویو ټولنو کې د څښاک د اوبو نه سیستمونه احداث او یا ترمیم شوي دي او کابو څلور کیلومتره نوي سړکونه ودان شوي دي. په ټولیزه ډول، دا کار تر اوسه پورې د شاوخوا ۴۰٬۰۰۰ تنو خلکو د ژوند شرایطو ته سمون ورکړی دئ.

په یو نظر کي

په بلخ، جوزجان او سمنګان، ولایتونو کې فعالیت
پروګرام:
د افغانستان په شمال کې د کډوالو ادغامول (IDP)
دستور ورکوونکي اداره:
د المان د بهرنیو چارو فدرال وزارت
شریک:
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت
پلی کونکي اداره:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ولایتونه:
بلخ, جوزجان, سمنګان
د پروګرام موخه:
خلک په ډیره راحتۍ سره افغانی مقامات د هیواد د شمال په ټاکلیو سیمو کې د کورنیو بیځایه شویو او راستنیدونکو د اغیزمن ادغام د تمثیل کوونکو په توګه ویني.
ټوله موده:
مرغومې ۱۳۹۵ – مرغومې ۱۴۰۰